“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
9,5
Klanten vertellen

1323 beoordelingen

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van De Nationale Adviesbalie B.V. – d.d. 1 maart 2020

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Nationale Adviesbalie B.V. een Overeenkomst is aangegaan met betrekking tot Diensten.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Nationale Adviesbalie B.V. en Opdrachtgever met betrekking tot Diensten.

1.3 Diensten: het leveren van diensten en/of andere producten zoals omschreven in de Overeenkomst.

1.4 Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- enleveringsvoorwaarden.

1.5 De Vergoeding: de vergoeding die Opdrachtgever aan De Nationale Adviesbalie B.V. verschuldigd is zoals bepaald in de Overeenkomst.

1.6 Richtlijn: aanvullende voorwaarde die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing is op een specifieke Dienst.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en worden geacht daarvan integraal deel uit te maken.

2.2 De Nationale Adviesbalie B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.3 Indien De Nationale Adviesbalie B.V. de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigt, zal zij dit tijdig, onder kennisgeving van de betreffende wijzigingen, mededelen aan Opdrachtgever.

2.4 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing op de Overeenkomst.

2.5 Indien Opdrachtgever, gedurende de eerstvolgende twee weken na de verzending van een mededeling zoals bedoeld in artikel 2.3, Diensten afneemt van De Nationale Adviesbalie B.V., wordt Opdrachtgever geacht de betreffende wijzigingen in de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

2.6 Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 kan van de Algemene Voorwaarden slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen De Nationale Adviesbalie B.V. en Opdrachtgever worden afgeweken.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt uitsluitend schriftelijk tot stand, daaronderbegrepen een bericht per e-mail van Opdrachtgever waarin dezeverklaard in te stemmen met de inhoud van de Overeenkomst.

3.2 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de overeengekomen Diensten beschikbaar zijn.

3.3 Ook indien eerst naderhand wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in artikel 3.2, geldt steeds als aanvangsdatum van de Overeenkomst de daartoe in de Overeenkomst bedongen datum.

4. Vergoeding

4.1 De Vergoeding is exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen of verhogingen van overheidswege.

4.2 De Vergoeding wordt door Opdrachtgever aan De Nationale Adviesbalie B.V. voldaan op basis van door De Nationale Adviesbalie B.V. aan Opdrachtgever verzonden facturen.

4.3 Betaling van De Vergoeding aan een ander dan De Nationale Adviesbalie B.V., geldt niet als een bevrijdende betaling.

4.4 Betaling van De Vergoeding door Opdrachtgever vindt plaats door automatische incasso. Uitsluitend indien partijen dit schriftelijk zijn overeenkomen kan hiervan afgeweken worden.

4.5 Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij De Nationale Adviesbalie B.V te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt met de gehele factuur te hebben ingestemd.

4.6 Indien Opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.

4.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd om de aan De Nationale Adviesbalie B.V. verschuldigde bedragen op enige wijze te verrekenen met eventuele door De Nationale Adviesbalie B.V. aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

4.8 Indien De Nationale Adviesbalie B.V. haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschort op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever ook nadien De Vergoeding verschuldigd aan De Nationale Adviesbalie B.V.

4.9 Indien De Nationale Adviesbalie B.V. de overeenkomst ontbindt op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever evenwel De Vergoeding verschuldigd zoals bedongen in de Overeenkomst.

4.10 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering van de Vergoeding vallende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Voor wat betreft de gerechtelijke kosten dient Opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan De Nationale Adviesbalie B.V.

4.11 Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de hoofdsom openstaande vorderingen.

5. Verplichtingen De Nationale Adviesbalie B.V.

5.1 De Nationale Adviesbalie B.V. heeft t.a.v. de Diensten een inspanningsverplichting.

5.2 Indien Opdrachtgever een gebrek in de Diensten aan De Nationale Adviesbalie B.V. schriftelijk meldt, zal De Nationale Adviesbalie B.V. zich inspannen om het gebrek zo spoedig mogelijk te verhelpen.

6. Verplichtingen Opdrachtgever en verzuim

6.1 Opdrachtgever zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.

6.2 Opdrachtgever zal geconstateerde tekortkomingen in de nakoming door De Nationale Adviesbalie B.V. van haar verplichtingen uit de Overeenkomst direct schriftelijk melden aan De Nationale Adviesbalie B.V., bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

6.3 Opdrachtgever kan blijvend beschikken over computerapparatuur met bijbehorende software, randapparatuur en internetverbindingen, welke mogelijk maken de Diensten af te kunnen nemen. Storingen in deze apparatuur, software of verbinding(en), laten de in de Overeenkomst bedongen betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

6.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is zijn alle vorderingen van De Nationale Adviesbalie B.V. op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar.

6.5 Opdrachtgever is direct, en zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist, in verzuim, indien (a) de facturen niet binnen de daartoe gestelde betalingstermijn zijn voldaan; (b) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; (c) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement voor Opdrachtgever is aangevraagd.

6.6 Over de periode dat Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van een of meer facturen, is Opdrachtgever over die facturen aan De Nationale Adviesbalie B.V. een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie (3) procent.

7. Privacy

7.1 De Nationale Adviesbalie B.V. zal de Diensten en de (persoons-) gegevens van Opdrachtgever verwerken in haar (administratieve/computer) systemen.

7.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan de Nationale Adviesbalie B.V. voor het verwerken van zijn/haar (persoons-) gegevens.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1 De Nationale Adviesbalie B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade bij Opdrachtgever, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van opdrachten, winstderving en bewerkingskosten, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van De Nationale Adviesbalie B.V.

8.2 De Nationale Adviesbalie B.V. aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid verband houdende met de inhoud van haar websites.

8.3 Indien De Nationale Adviesbalie B.V. de Diensten niet nakomt als gevolg van (onvoorziene) omstandigheden anders dan overmacht, heeft Opdrachtgever op grond daarvan uitsluitend aanspraak op een Vergoeding in de vorm van kosteloze Diensten voor een duur gelijk aan de duur van deze niet-nakoming.

8.4 Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van De Nationale Adviesbalie B.V., uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis), in alle gevallen beperkt tot de Vergoedingen die Opdrachtgever over de drie(3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan De Nationale Adviesbalie B.V. heeft betaald voor de Diensten.

8.5 Opdrachtgever vrijwaart De Nationale Adviesbalie B.V. voor alle schade en/of aanspraken van derden verband houden met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever en (b) het handelen en/of nalaten van Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

9. Duur Overeenkomst

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de daartoe in de Overeenkomst bedongen termijn.

9.2 Indien in de Overeenkomst geen periode wordt overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar.

9.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen wordt de Overeenkomst na het verstrijken van de in artikel 9.1 bedoelde termijn telkens geacht stilzwijgend voor eenzelfde periode, onder dezelfde voorwaarden, te zijn verlengd, zulks behoudens het recht tot beëindiging, ontbinding of opzegging, zoals bedongen in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

9.4 De Nationale Adviesbalie B.V. is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling, en zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden indien:(a) Opdrachtgever in de nakoming van een of meer verplichting uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden tekort is geschoten; en/of(b) De Nationale Adviesbalie B.V. goede reden heeft te veronderstellen dat Opdrachtgever binnen korte tijd in de vorenbedoelde nakoming te kort zal schieten (daaronder uitdrukkelijk begrepen de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever); en/of(c) Opdrachtgever in verzuim is; en/of(d) Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend; en/of(e) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend.

9.5 Ontbinding van de Overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9.4 geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring.

9.6 Ingeval De Nationale Adviesbalie B.V. de Overeenkomst ontbindt is zij niet gehouden is tot enige schadevergoeding en zijn alle vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft, of mocht verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar.

10. Overmacht

10.1 De Nationale Adviesbalie B.V. is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt – onder meer, maar niet uitsluitend – verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers; het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop De Nationale Adviesbalie B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.3 In het geval van overmacht is De Nationale Adviesbalie B.V. niet gehouden tot Vergoeding van enige schade die Opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

10.4 Ingeval De Nationale Adviesbalie B.V. als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst langer dan drie (3) maanden niet is nagekomen, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dat geval dient deze beëindiging schriftelijk plaats te vinden.

11. Intellectuele Eigendom

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten berusten en blijven berusten, bij De Nationale Adviesbalie B.V. of haar licentiegevers.

11.2 Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een afname van de Diensten, verleent De Nationale Adviesbalie B.V. aan Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de in artikel 11.1 bedoelde intellectuele eigendomsrechten.

11.3 De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens welke Opdrachtgever aan De Nationale Adviesbalie B.V. verstrekt in het kader van de Overeenkomst berusten, en blijven berusten, bij Opdrachtgever of haar licentiegevers.

11.4 Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor de Diensten verleent Opdrachtgever aan De Nationale Adviesbalie B.V. een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de in Artikel 11.3 bedoelde intellectuele eigendomsrechten.

11.5 Opdrachtgever vrijwaart De Nationale Adviesbalie B.V. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden welke betrekking hebben op het gebruik de in Artikel 11.3 bedoelde intellectuele eigendomsrechten door De Nationale Adviesbalie B.V.

12. Vertrouwelijkheid

De Nationale Adviesbalie B.V. en Opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over wederzijdse organisatie en hun medewerkers verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

13. Diversen

13.1 De inhoud van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen met betrekking tot de levering van de Diensten.

13.2 De Nationale Adviesbalie B.V. mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

13.3 De Nationale Adviesbalie B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. In dat geval zal De Nationale Adviesbalie B.V. Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van de betreffende overdracht van rechten en verplichtingen.

13.4 Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in deze voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze overeenkomst.

13.5 Voor zover in deze overeenkomst niet anders is bepaald, zijn de in deze overeenkomst beschreven rechten en verplichtingen niet overdraagbaar, tenzij met schriftelijke toestemming van alle partijen bij deze overeenkomst.

13.6 Indien en voor zover een of meer bepalingen in deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in deze overeenkomst onverkort van kracht. Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en alle daaruit voorvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten, zullen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.