“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”

1. Definities
1. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Nationale AdviesBalie B.V. een Opdrachtbevestiging is aangegaan met betrekking tot diensten.
2. Opdrachtbevestiging: de opdrachtbevestiging tussen de Nationale AdviesBalie B.V. en Afnemer met betrekking tot diensten.
3. Diensten: het leveren van diensten en/of andere producten zoals omschreven in de opdrachtbevestiging.
4. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
5. De Vergoeding: de vergoeding die Afnemer aan de Nationale AdviesBalie B.V. verschuldigd is zoals bepaald in de opdrachtbevestiging.
2. Toepassing Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de opdrachtbevestiging en worden geacht daarvan integraal deel uit te maken.
2. De Nationale AdviesBalie B.V. heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Indien de Nationale AdviesBalie B.V. de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigt, zal zij dit tijdig, onder kennisgeving van de betreffende wijzigingen, per e-mail mededelen aan Afnemer.
4. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing op de opdrachtbevestiging.
5. Indien Afnemer, gedurende de eerstvolgende twee weken na de verzending van een mededeling zoals bedoeld in artikel 2.3, diensten afneemt van de Nationale AdviesBalie B.V., wordt Afnemer geacht de betreffende wijzigingen in de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
6. Behoudens het bepaalde in artikel 2.3 kan van de Algemene Voorwaarden slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen de Nationale AdviesBalie B.V. en Afnemer worden afgeweken.
3. Totstandkoming Opdrachtbevestiging
1. De opdrachtbevestiging komt uitsluitend schriftelijk tot stand, daaronder begrepen een bericht per e-mail of post aan Afnemer waarin deze verklaard in te stemmen met de inhoud van de opdrachtbevestiging.
2. De opdrachtbevestiging wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de overeengekomen diensten beschikbaar zijn.
3. Ook indien eerst naderhand wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde zoals bedoeld in artikel 3.2, geldt steeds als aanvangsdatum van de opdrachtbevestiging de daartoe in de opdrachtbevestiging bedongen datum.
4. Vergoeding
1. De Vergoeding is exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen of verhogingen van overheidswege. De vergoeding is gebaseerd op schriftelijk e.o. telefonisch contact. In geval van gewenst persoonlijk contact worden reiskosten en uren apart berekend. Hiervoor wordt een aparte opdrachtbevestiging gestuurd. Naast de financiële afspraken kunnen belaste en onbelaste verschotten in rekening worden gebracht zoals griffierecht, leges e.d. In geval van verlies van de zaak loopt u het risico van een proceskostenveroordeling. Winst van de zaak leidt niet tot volledige dekking van de kosten.
2. De Vergoeding wordt door Afnemer aan de Nationale AdviesBalie B.V. voldaan op basis van door de Nationale AdviesBalie B.V. aan Afnemer verzonden facturen.
3. Betaling van De Vergoeding aan een ander dan de Nationale AdviesBalie B.V., geldt niet als een bevrijdende betaling.
4. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij de Nationale AdviesBalie B.V. te zijn ingediend, bij gebreke daarvan wordt Afnemer geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
5. Indien Afnemer de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.
6. Indien de Nationale AdviesBalie B.V. haar verplichtingen uit hoofde van de Opdrachtbevestiging opschort op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtbevestiging door Afnemer, is Afnemer ook nadien De Vergoeding verschuldigd aan de Nationale AdviesBalie.
7. Indien de Nationale AdviesBalie B.V. de opdrachtbevestiging ontbindt op grond van een tekortkoming in de nakoming van de Opdrachtbevestiging door Afnemer, is Afnemer evenwel De Vergoeding verschuldigd zoals bedongen in de Opdrachtbevestiging.
8. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke op de invordering van de Vergoeding vallende kosten zijn voor rekening van Afnemer. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00. Voor wat betreft de gerechtelijke kosten dient Afnemer de werkelijk gemaakte kosten te voldoen aan de Nationale AdviesBalie B.V.
9. Iedere betaling door Afnemer strekt allereerst tot voldoen van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoen van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoen van deze bedragen strekt enige betaling door opdrachtgever in mindering op de hoofdsom openstaande vorderingen.
10. Betaling dient zonder enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de betreffende bedragen op onze bankrekening zijn bijgeschreven.
5. Verplichtingen Nationale AdviesBalie B.V.
1. De Nationale AdviesBalie B.V. heeft t.a.v. de Diensten een inspanningsverplichting.
2. Indien Afnemer een gebrek in de Diensten aan de Nationale AdviesBalie B.V. schriftelijk meldt, zal de Nationale AdviesBalie B.V. zich inspannen om het gebrek binnen 14 dagen te verhelpen.
6. Verplichtingen Afnemer en verzuim
1. Afnemer zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Opdrachtbevestiging.
2. Afnemer zal geconstateerde tekortkomingen in de nakoming door de Nationale AdviesBalie B.V. van haar verplichtingen uit de Opdrachtbevestiging direct schriftelijk melden aan de Nationale AdviesBalie B.V., bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard.
3. Indien Afnemer in verzuim is zijn alle vorderingen van de Nationale AdviesBalie B.V. op Afnemer onmiddellijk volledig opeisbaar.
4. Afnemer is direct, en zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist, in verzuim, indien (a) de facturen niet binnen de daartoe gestelde betalingstermijn zijn voldaan; (b) Afnemer surseance van betaling aanvraagt; (c) Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement voor afnemer krachtens de wet is aangevraagd.
5. Over de periode dat Afnemer in verzuim is met de betaling van een of meer facturen, is afnemer over die facturen aan de Nationale AdviesBalie B.V. een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met drie (3) procent.
7. Privacy
1. De Nationale AdviesBalie B.V. zal de Diensten en de (persoons-) gegevens van Afnemer verwerken in haar (administratieve/computer) systemen.
2. Afnemer geeft toestemming aan de Nationale AdviesBalie B.V. voor het verwerken van zijn/haar (persoons-) gegevens.
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming van onze verplichting is De Nationale AdviesBalie B.V. slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van onze schuld.
2. De aansprakelijkheid voor directe schade is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van hetgeen door ons ten behoeve van de betreffende opdracht waarbij de schade is ontstaan in rekening is gebracht, dan wel in ieder geval tot een bedrag van 10.000 euro, indien hetgeen in rekening is gebracht voornoemd bedrag overschrijdt.
3. De Nationale AdviesBalie B.V. aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid verband houdende met de inhoud van haar websites.
4. Indien de Nationale AdviesBalie B.V. De Diensten niet nakomt als gevolg van (onvoorziene) omstandigheden anders dan overmacht, heeft Afnemer op grond daarvan uitsluitend aanspraak op een Vergoeding in de vorm van kosteloze Diensten voor een duur gelijk aan de duur van deze niet-nakoming.
5. Onverminderd hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is de aansprakelijkheid van de Nationale AdviesBalie B.V., uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis), in alle gevallen beperkt tot de Vergoedingen die Afnemer over de drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis aan de Nationale AdviesBalie B.V. heeft betaald voor de Diensten.
6. Afnemer vrijwaart de Nationale AdviesBalie B.V. voor alle schade en/of aanspraken van derden verband houden met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Diensten door Afnemer en (b) het handelen en/of nalaten van Afnemer in strijd met het bepaalde in de Opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden.
9. Overmacht
1. De Nationale AdviesBalie B.V. is niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen uit de Opdrachtbevestiging en/of daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende opdrachtbevestigingen, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt – onder meer, maar niet uitsluitend – verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers; het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop de Nationale AdviesBalie B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen.
3. In het geval van overmacht is de Nationale AdviesBalie B.V. niet gehouden tot Vergoeding van enige schade die Afnemer als gevolg daarvan lijdt.
4. Ingeval de Nationale AdviesBalie B.V. als gevolg van overmacht haar verplichtingen uit de Opdrachtbevestiging langer dan drie (3) maanden niet is nagekomen, heeft Afnemer het recht af te zien van de opdracht. In dat geval dient deze beëindiging aangetekend schriftelijk plaats te vinden.
10. Vertrouwelijkheid
De Nationale AdviesBalie B.V. zal strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de informatie over Afnemer en haar medewerkers alsmede de door haar ingeschakelde derden, verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.
11. Diversen
1. De inhoud van de Opdrachtbevestiging bepaald de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen met betrekking tot de levering van de Diensten.
2. De Nationale AdviesBalie B.V. mag bij de uitvoering van de opdracht naar eigen inzicht derden inschakelen.
3. De Nationale AdviesBalie B.V. mag haar rechten en verplichtingen uit de Opdrachtbevestiging overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer. In dat geval zal de Nationale AdviesBalie B.V. Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van de betreffende overdracht van rechten en verplichtingen.
4. Aan de opschriften (“kopjes”) boven de onderscheiden bepalingen in deze voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. Deze opschriften zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen in deze voorwaarden.
5. Indien en voor zover een of meer bepalingen in deze voorwaarden onverbindend zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort van kracht. Partijen verbinden zich alsdan om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de Opdrachtbevestiging en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiend uit de Opdrachtbevestiging, de Algemene Voorwaarden en alle daaruit voorvloeiende en/of daarmee samenhangende opdrachtbevestigingen, zullen worden voorgelegd aan de rechter te Zutphen.
13. Klachten
1. Eventuele klachten worden door De Nationale AdviesBalie B.V. slechts in behandeling genomen indien de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek in onze dienstverlening, dan wel binnen 8 dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek in onze dienstverlening redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ons daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek in onze dienstverlening is geconstateerd.
2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van deze facturen.
3. Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de Opdrachtgever geacht de geleverde diensten respectievelijk de verzonden facturen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door ons in behandeling genomen.
4. Het indienen van een klacht ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van De Nationale AdviesBalie B.V..14. Intellectuele eigendom1. De Nationale AdviesBalie B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de producten voortkomend uit de geest die wij gebruiken, hebben gebruikt en/of hebben ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundigenoordeel omtrent deze werkzaamheden.3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van De Nationale AdviesBalie B.V., een en ander in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld en dit ook als zodanig schriftelijk is vastgelegd. Openbaarmaking kan derhalve uitsluitend en alleen geschieden na onze schriftelijke toestemming. De Opdrachtgever heeft het recht de producten te vermenigvuldigen voor eigen gebruik, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

Versie 1.01