Stappenplan erfenis afhandelen

Als iemand overlijdt moet er veel geregeld worden. In onderstaand stappenplan vind je een opsomming van de belangrijkste zaken. Wij hopen jullie hiermee te helpen om orde op zaken te krijgen.

Stap 1: De erfgenamen en het testament

Om de erfenis af te kunnen handelen, moet je eerst weten wie de erfgenamen zijn. Want de erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. In een testament worden erfgenamen aangewezen. Als er geen testament is dan wijst de wet de erfgenamen aan.

Hoe weet je of er een testament is?  Iedereen die ooit een testament heeft gemaakt staat bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag geregistreerd (Postbus 19398, 2500 CJ Den Haag). Bij het Centraal Testamentenregister kun je schriftelijk informeren bij welke notaris het testament is gemaakt. Je moet dan wel de overlijdensakte meesturen. Als je weet bij welke notaris het testament is, moet je bij hem een kopie van het testament opvragen. Als de overledene een testament heeft, moet je de erfenis verdelen zoals de overledene in zijn testament heeft aangegeven.

Stap 2: Erfenis aanvaarden?

Als erfgenaam moet je beslissen of je de erfenis wilt aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dit is een belangrijke stap bij de afwikkeling van een erfenis. Tegenwoordig zijn er in veel gevallen schulden. In Nederland heb je drie maanden de tijd om een keuze te maken. Dit wordt het recht van beraad genoemd. Wanneer je de erfenis door alle erfgenamen wordt aanvaard betekent dit dat zowel de bezittingen als de schulden verantwoordelijkheid zijn van de erfgenamen. Indien de erfenis beneficiair wordt aanvaard, aanvaard je de erfenis ook met bezittingen en schulden. Echter een schuldeiser kan de schulden niet op de erfgenamen verhalen als deze hoger zijn dan de totale erfenis. Tot slot kun je ook de erfenis verwerpen. Voor het beneficiair aanvaarden en verwerpen moet je een verklaring afleggen bij een arrondissementsrechtbank in Nederland.

Stap 3: De volmacht / executeur

De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Ze moeten dus ook samen alles regelen. Maar het is niet handig om steeds met alle erfgenamen naar bijvoorbeeld de bank te gaan, of om alle belangrijke stukken door alle erfgenamen te laten ondertekenen. Daarom is het gebruikelijk dat de erfgenamen één erfgenaam aanwijzen die zij een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen. Ook kunnen de erfgenamen een buitenstaander een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen. Als de overledene een testament had, heeft hij mogelijk een executeur aangewezen. Een deel van de afwikkeling van de erfenis moet dan door de executeur gebeuren.

Stap 4: De verklaring van erfrecht

Als iemand overlijdt, blokkeert de bank zijn of haar rekening. Je kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken. Veel banken maken trouwens wel een uitzondering voor de betaling van de begrafeniskosten. Je kunt de blokkering opheffen door een verklaring van erfrecht. Een en/of rekening mag niet worden geblokkeerd en kan zonder verklaring van erfrecht in gebruik blijven. Sommige mensen vinden het zelfs wel prettig om de en/of rekening te laten bestaan, omdat ze dan nog een band met de overledene ervaren. Wil je de en/of rekening toch veranderen in een rekening op je eigen naam, dan heb je alsnog een verklaring van erfrecht nodig. Als er uitkeringsinstanties en (levens)verzekeringsinstanties zijn, moeten die ook weten dat iemand overleden is. Zij hebben vaak ook een verklaring van erfrecht nodig, voordat ze geld uitkeren. Soms is zo’n verklaring duurder dan het uit te keren bedrag. Vaak nemen uitkeringsinstanties dan genoegen met een overlijdensakte.

Stap 5: De abonnementen

Alle lopende abonnementen van de overledene moeten worden opgezegd. Als de overledene de abonnementskosten al vooruit heeft betaald, kun je deze kosten terugvorderen.

Stap 6: De inboedel

De erfgenamen moeten de inboedel verdelen, of – als ze dat willen – verkopen. Soms levert dit problemen op. Sommige spullen hebben voor de erfgenamen een emotionele waarde. Ook vinden erfgenamen vaak dat zij terug moeten krijgen wat ze ooit aan de overledene cadeau hebben gedaan.

Om toch tot een goede verdeling te komen is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken waar iedereen achter staat. Je kunt bijvoorbeeld allemaal een lijst maken waar je op zet wat je graag zou willen hebben. Je zet de spullen die je het liefst wil bovenaan, en de rest onderaan. Als meerdere mensen hetzelfde willen, kun je kijken wie dat het hoogst op het lijstje heeft staan. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je bijvoorbeeld loten.

Inboedelgoederen hebben niet allemaal dezelfde waarde. Daarom is het handig om aan alle spullen een waarde toe te kennen. De waarde van de spullen die je krijgt kun je dan in mindering brengen op je erfdeel. Zo voorkom je dat de een alle dure spullen krijgt, en de andere daardoor uiteindelijk minder uit de erfenis krijgt.

Stap 7: De woning

De huur van een huurwoning moet worden opgezegd. Je moet het huis in de oorspronkelijke staat weer aan de verhuurder terug geven. Als er een koopwoning is, zijn er twee mogelijkheden. 1: een van de erfgenamen gaat er wonen. Hij of zij moet dan de andere erfgenamen uitkopen. 2: geen van de erfgenamen gaat er wonen. Dan moet het huis te koop worden gezet.

Stap 8: De belastingen

De belastingdienst stuurt na het overlijden zo snel mogelijk eenaangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet) naar de erfgenamen. Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van de overledene met de belastingdienst worden afgerekend. De betaalde inkomstenbelasting mag je in mindering brengen bij de aangifte voor de belasting. Over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet belasting worden betaald. Deze belasting heet erfbelasting. Een aangifteformulier wordt door de belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. Je kunt hier wel uitstel voor aanvragen.

Bereken hier de erfbelasting die je moet betalen over de erfenis!
TIP:

Stap 9: Het geld

Aan het eind van de rit, als alle rekeningen van de overledene zijn betaald, de belastingen zijn afgehandeld, de goederen van de overledene zijn verdeeld en er alleen nog een bepaald tegoed op de bankrekening van de overledene staat, kun je een verdeling voor de erfgenamen maken. De erfgenaam die de erfenis heeft afgehandeld (zie stap 2 volmacht) maakt een overzicht waarin staat hoeveel iedere erfgenaam krijgt. Bij dit overzicht moet je rekening houden met verkrijgingen (bijvoorbeeld de waarde van de verkregen inboedelgoederen) die de erfgenamen al hebben ontvangen. Als alle erfgenamen akkoord gaan met het verdelingsoverzicht, kunnen de erfdelen worden uitbetaald en kun je de bankrekening van de overledene opheffen.

Tip

Al met al komt er nogal wat op je af als je te maken krijgt met de afwikkeling van een erfenis. Het is ook allemaal behoorlijk complex. Word je hier onzeker van, dan is het goed om hier hulp bij in te schakelen. Een notaris kan alles duidelijk uitleggen, berekenen en op een rijtje zetten. Wij brengen je graag met een specialist op dit gebied in contact.