“Sinds 2005 jouw online hulp bij afscheid”
aanvaarden

Het accepteren van een erfdeel, inclusief de schulden. Hierdoor wordt iemand erfgenaam.

Lees meer
ascendenten

Ascendenten zijn bloedverwanten in de opgaande rechte lijn: je ouders, grootouders en overgrootouders. 

Lees meer
beneficiair aanvaarden

Dit is een bijzondere manier van accepteren van een erfdeel. Je moet voor een beneficiaire aanvaarding wel een verklaring afleggen bij de arrondissementsrechtbank. Als er […]

Lees meer
bewind

Bewind is de periode waarin het erfdeel wordt beheerd door iemand anders (bewindvoerder). Een erfgenaam kan dan niet zelfstandig beschikken over de geërfde goederen (vaak […]

Lees meer
bloedverwanten

Bloedverwanten zijn personen die van elkaar afstammen of een gemeenschappelijke stamvader hebben.

Lees meer
bloot eigendom

Bloot eigendom, daaronder wordt verstaan het eigendom waar geen lusten en lasten van worden genoten. Er vindt hier dus geen ‘vruchtgebruik’ plaats. Voorbeeld: een huis […]

Lees meer
boedelkosten

Boedelkosten zijn de kosten voor de: begrafenis- of crematiekosten, notariskosten en andere kosten van deskundigen (nalatenschapsafwikkelaars, mediator, accountant, belastingadviseur etc.).

Lees meer
centraal testamentenregister

Bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag kun je informatie inwinnen of iemand een testament heeft gemaakt. Dit moet schriftelijk gebeuren met een akte van […]

Lees meer
codicil

Codicil is een wilsbeschikking die niet door de notaris wordt opgemaakt. Het is een zelf geschreven en ondertekend document. Het codicil is geschikt voor het vermaken […]

Lees meer
erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je moet betalen over het bedrag, dat je krijgt uit een erfenis. Erfbelasting bestaat uit een percentage over het verkregen […]

Lees meer
erfdeel

Erfdeel is dat deel van de nalatenschap waarop een erfgenaam recht heeft.

Lees meer
erfdeel onthouding

Erfdeel onthouding wordt toegepast als een erfgenaam zijn/haar erflater heeft vermoord. Dan kan hem/haar het erfdeel (erfrecht) worden onthouden.

Lees meer
erfrecht

Erfrecht is het geheel van rechtsregels en wetsbepalingen dat de overgang van de nalatenschap op de erfgenaam regelt.

Lees meer
erfrecht wettelijk

Erfrecht is het geheel van wettelijke regels betreffende de overgang van het vermogen van een overledene ( de erflater) op één of meer nog levende […]

Lees meer
erfstelling

Erfstelling is een testament of een uiterste wilsbeschikking waarbij de overledene (de erflater) aan één of meerdere personen zijn vermogen ( of schulden) nalaat.

Lees meer
executeur

Executeur is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen

Lees meer
f biljet

Het F-biljet is bedoeld om aangifte te doen voor een overleden persoon bij de belastingen. Het F-biljet wordt in principe toegezonden aan de erven. Heeft […]

Lees meer
graad van bloedverwantschap

De graad van bloedverwantschap kan worden uitgerekend door het aantal geboorten tussen jouw en het andere familielid te tellen.Je kunt erven tot en met de […]

Lees meer
holografisch testament

Holografisch testament is een geheel eigenhandig uitgeschreven testament, ook wel gesloten testament genoemd en bij een notaris in bewaring gegeven. 

Lees meer
ik opa testament

Van een Ik opa testament spreek men als opa – oma een geldsom wil nalaten aan zijn klein- kinderen. Dit gebeurt veelal om dubbele vererving […]

Lees meer
krijgsman testament

Krijgsman testament is het testament dat opgemaakt kan worden door militairen (komt overigens nog maar heel weinig voor) gedurende oorlogshandelingen. Het is maar 14 dagen […]

Lees meer
langstlevende testament

Bij het langstlevende testament is de langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner de erfgenaam. De kinderen krijgen wel een vordering ter grootte van hun rechtmatige erfdeel. Het successierecht […]

Lees meer
legaat

Wat is een legaat? Een legaat is een duidelijk omschreven goed of een bepaald genoemd geldbedrag dat je aan iemand nalaat.

Lees meer
legataris

Een legataris is iemand aan wie je spullen of geld nalaat. Een legataris kan, maar hoeft niet, tot de wettelijke erfgenamen te behoren.

Lees meer
legitieme portie

De kinderen hebben altijd recht op hun legitieme portie oftewel hun wettelijk erfdeel. De legitieme portie is dat deel van de nalatenschap waarop (klein)kinderen minimaal […]

Lees meer
legitimarissen

Legitimarissen zijn de erfgenamen die een wettelijk recht hebben op een in de wet bepaald deel (de legitieme portie) van de nalatenschap (de erfenis). Eigen kinderen […]

Lees meer
matrixsysteem

Matrixsysteem is als een taxateur het gemiddelde (van de waarde) bij de verdeling van de nalatenschap bepaald. Bijvoorbeeld: de gemiddelde waarde van de te verdelen […]

Lees meer
mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Hiermee kan een vervelende, dure en tijdrovende procedure voor een rechtbank worden voorkomen. Door mediation worden onderlinge verhoudingen niet […]

Lees meer
minuut

Een door een notaris opgemaakt geschrift dat door hem en opdrachtgever/belanghebbende is ondertekend en gedagtekend . De akte dient tot bewijs van het in de […]

Lees meer
registergoederen

Registergoederen zijn goederen waar, bij de overdracht of de vestiging daarvan (b.v. huis/schip/ vliegtuig), inschrijving in de openbare registers (b.v. hypotheek/scheepsregister) verplicht is.

Lees meer
schenkingsrecht

Schenkingsrecht is de belasting die wordt geheven over de waarde van de geschonken goederen of gelden. De schenker moet in Nederland wonen wil de Nederlandse […]

Lees meer
successierechten

Het is een vreemde term: successierechten. Want het gaat niet om rechten, maar om plichten: wie iets erft, moet successierechten (belasting) betalen. Hoe groter de […]

Lees meer
verblijvingsbeding

Verblijvingsbeding is een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat de goederen, die gemeenschappelijk eigendom zijn van twee of meerdere personen, na het overlijden van één van […]

Lees meer
verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht verklaart een notaris wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn.

Lees meer
versterferfrecht

Versterferfrecht is het erfrecht dat geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. Hiervoor wordt ook de term wettelijk erfrecht gebruikt.

Lees meer
verwerpen

Verwerpen is het niet accepteren van een erfdeel, er afstand van doen. Voor een verwerping moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd.

Lees meer
vrij van recht

De erflater kan de verkrijger ‘vrij van recht’ ‘netto’ laten erven. Hij moet dit nadrukkelijk in zijn testament regelen. In dat geval komt het successierecht […]

Lees meer
vrijstelling

Voor de achterblijvende partner en naaste familieleden zijn er echter vrijgestelde bedragen waarover geen successierechten verschuldigd zijn. Men spreekt over de vrijstelling.

Lees meer
vruchtgebruik

Vruchtgebruik is het zakelijk recht om iemand anders zijn goed (veelal eigendommen) te gebruiken en daarvan de vruchten (opbrengsten) te genieten, dit alsof men daar […]

Lees meer
vruchtgebruiktestament

Vruchtgebruiktestament hierin is bepaald dat de langstlevende het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. Over de waarde van deze nalatenschap moet evenwel erfbelasting, voorheen successierecht worden […]

Lees meer
wettelijke verdeling

Bij de Wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot( of geregistreerd partner) de nalatenschap van de overleden echtgenoot (of geregistreerd partner). De kinderen krijgen een geldvordering […]

Lees meer
wilsbeschikking

Wilsbeschikking is een regeling die iemand maakt om te bepalen wat er na zijn overlijden moet gebeuren (ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd).

Lees meer
wilsrecht

Wilsrecht is het recht dat een kind heeft om goederen uit een nalatenschap in eigendom te krijgen als sprake is van stieffamilie.

Lees meer
zuiver aanvaarden

Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden rechten en plichten. […]

Lees meer